Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp

TT

SV

Họ Tên

Lớp

Ngày sinh

Điểm TB

1

3651130019

Nguyễn Thị Ngọc Trang

phạm Tin K36

9/23/1995

7.94

2

3651130013

Châu Thị Ánh Tuyết

phạm Tin K36

5/10/1994

7.27

3

3651130009

Nguyễn Duy Nguyên

phạm Tin K36

4/20/1995

7.15

4

3651130006

Thị Thu Hường

phạm Tin K36

10/15/1995

7.15

5

3651130014

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

phạm Tin K36

9/12/1995

7.03

6

3651050040

Nguyễn Quỳnh

CNTT K36

2/28/1995

9.04

7

3651050011

Đinh Ngọc Điệp

CNTT K36

8/3/1990

8.21

8

3651050053

Trần Việt Thức

CNTT K36

7/26/1989

7.88

9

3651050031

Hàn Thị Kim Ngọc

CNTT K36

8/28/1995

7.77

10

3651050025

Nguyễn Thị Loan

CNTT K36

1/15/1995

7.76

11

3651050020

Đặng Văn Hưng

CNTT K36

9/10/1995

7.59

12

3651050038

Nguyễn Văn Phương

CNTT K36

10/25/1995

7.31

13

3651050029

Trần Phương Nga

CNTT K36

5/16/1995

7.3

14

3651050024

Huỳnh Trí Lâm

CNTT K36

9/9/1995

7.28

15

3651050034

Tôn Tấn Phát

CNTT K36

12/29/1995

7.17