Lịch phòng máy tuần 27 (từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)