Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ khuyến học Khoa CNTT

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Chương I
MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 1: Mục tiêu

Quỹ khuyến học Khoa Công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Quỹ khuyến học) là tổ chức tự nguyện của các cán bộ giảng viên, cựu sinh viên, phụ huynh sinh viên và sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có tâm huyết với sự nghiệp "trồng người". Quỹ khuyến học hoạt động nhằm thực hiện hai mục tiêu cơ bản:

1. Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của sinh viên, đặc biệt chú ý tới những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những sinh viên có thành tích học tập tốt, những sinh viên đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, những sinh viên có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của Khoa, Trường và của Xã hội.

2. Tạo điều kiện hỗ trợ để cán bộ, giảng viên, sinh viên tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Khoa và Trường.

Điều 2: Nguyên tắc tổ chức

Quỹ khuyến học hoạt động theo Điều lệ của Hội khuyến học Việt Nam và trong khuôn khổ luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quỹ khuyến học được mở tài khoản riêng và do Ban chủ nhiệm khoa CNTT cùng Tổ điều hành Quỹ trực tiếp quản lý. Tổ điều hành quỹ khuyến học chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển, tổ chức điều hành mọi hoạt động của Quỹ.

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

Để thực hiện tôn chỉ, mục đích của mình, Quỹ khuyến học phải đảm bảo các nguyên tắc trong hoạt động như sau:

1. Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước cũng như các quy định, quy chế, điều lệ của Khoa và Nhà trường, của Hội khuyến học; tranh thủ sự hỗ trợ tạo điều kiện của ngành giáo dục đào tạo và các cơ quan đoàn thể;

2. Phát huy quyền chủ động sáng tạo của các hội viên, của Tổ điều hành; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt chú ý tới những nơi có cựu sinh viên để vận động sự tham gia của các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên, phụ huynh sinh viên và sinh viên để làm phong phú nội dung hoạt động của Hội;

3. Tranh thủ sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên, phụ huynh sinh viên và sinh viên, của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước nhằm duy trì và phát triển Hội khuyến học.

4. Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Khoa CNTT trong việc đề ra kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm của Quỹ.

 

 Chương II
THÀNH VIÊN QUỸ KHUYẾN HỌC

Điều 4: Thành viên

Cán bộ, giảng viên, cựu sinh sinh viên, phụ huynh sinh viên và sinh viên của Khoa CNTT và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của Khoa và Trường, tán thành Quy chế của Quỹ khuyến học, tự nguyện hoạt động theo sự phân công của Ban chủ nhiệm khoa CNTT đều được xem xét và công nhận là thành viên của Quỹ khuyến học. Ngoài ra, khuyến khích, kêu gọi mọi tầng lớp công dân Việt Nam, mọi đơn vị, tổ chức đoàn thể tích cực tham gia và ủng hộ để Quỹ khuyến học ngày càng phát triển.

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của thành viên Quỹ khuyến học

1. Thành viên có quyền:

- Đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung quy chế với mục đích phát triển Quỹ khuyến học ngày càng lớn mạnh;

- Ứng cử, đề cử, bầu cử nhân sự vào Tổ điều hành Quỹ khuyến học;

- Được tạo điều kiện và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động đóng góp xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học;

2. Thành viên có trách nhiệm:

- Tôn trọng và thực hiện quy chế, nghị quyết công tác của Tổ điều hành Quỹ khuyến học;

- Tuyên truyền phát triển thành viên mới;

- Đóng góp xây dựng quỹ theo khả năng và với tinh thần tự nguyện.

Điều 6: Ghi nhận công lao đóng góp

Cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết, nhiệt tình đóng góp vật chất và tinh thần để xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học sẽ được ghi nhận trong sổ vàng, hoặc trao tặng chứng nhận ghi danh của Ban chủ nhiệm khoa CNTT.

Tổ điều hành có trách nhiệm đề xuất, tôn vinh và khen tặng các danh hiệu xứng đáng cho các thành viên/ tổ chức có công lao xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học.

 

Chương III
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 7: Bộ máy điều hành

Tổ điều hành Quỹ khuyến học là bộ phận duy nhất điều hành mọi hoạt động của Quỹ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với Khoa và Trường.

Tổ điều hành Quỹ khuyến học được Trưởng khoa khoa CNTT ký quyết định thành lập.

Để duy trì các hoạt động được thường xuyên liên tục, phù hợp với điều kiện công việc của mọi thành viên, Tổ trưởng tổ điều hành Quỹ khuyến học liên hệ với các thành viên trong Tổ điều hành bằng các phương tiện thuận lợi nhất như: văn bản; e-mail; điện thoại; fax… để trao đổi công việc và xin ý kiến, quyết định thực hiện trên nguyên tắc được ủng hộ tán thành từ 70% số phiếu trở lên.

Điều 8: Quản lý và điều hành Quỹ khuyến học

Trưởng Khoa CNTT chịu trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Tổ điều hành Quỹ khuyến học hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời cử những cán bộ giảng viên, cựu sinh viên có tâm huyết và có năng lực tham gia Ban chấp hành Hội khuyến học, cũng như chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội trong Khoa phối hợp thực hiện những công việc liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp thì Tổ điều hành Quỹ khuyến học tổng hợp, tổ chức xin ý kiến Ban chủ nhiệm Khoa CNTT xem xét cho ý kiến điều chỉnh hay bổ sung để Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ khuyến học của Khoa hoàn chỉnh và phù hợp hơn.

Điều 9: Giám sát việc tổ chức thực hiện

Tất cả thành viên đều có quyền giám sát hoạt động của Quỹ khuyến học.

 

Chương IV
TÀI CHÍNH CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC

Điều 10: Nguồn thu

Kinh phí của Quỹ khuyến học được đóng góp từ nhiều nguồn cơ bản sau:

- Sự đóng góp tự nguyện của các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên, phụ huynh sinh viên và sinh viên của Khoa và Trường;

- Khoa CNTT trích thường niên quỹ hoạt động sinh viên của Khoa (5.000 đồng / sinh viên / năm)

- Tiền lãi hàng tháng của quỹ trong ngân hàng.

- Ngoài ra, kêu gọi sự đóng góp ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước thông qua các chương trình hoạt động của khoa.

Điều 11: Chi phí

Tổ điều hành Quỹ khuyến học lập kế hoạch chi phí hàng năm trên nguyên tắc tuân thủ Quy chế của Hội khuyến học và phù hợp với kế hoạch hoạt động hàng năm Khoa, Trường.

Mọi hoạt động thu/chi được minh bạch, công khai và được Ban chủ nhiệm khoa CNTT và Tổ điều hành Quỹ khuyến học quản lý, quyết định.

Kinh phí của Quỹ khuyến học được gửi vào ngân hàng hưởng lãi suất theo qui định để phát triển quỹ.

Điều 12. Kinh phí hiện có

Kinh phí ban đầu thành lập Quỹ khuyến học gồm: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng)

Nguồn quỹ ban đầu được đóng góp từ tập thể cán bộ giảng viên Khoa CNTT, Cựu sinh viên, các phụ huynh sinh viên và sinh viên của Khoa CNTT cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có tâm huyết với sự nghiệp phát triển giáo dục của Khoa đã ủng hộ trong dịp Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa (30/04 và 01/05/ 2014).

Điều 13: Báo cáo tài chính của Quỹ khuyến học

Tổ điều hành Quỹ khuyến học và Ban chủ nhiệm khoa CNTT phải báo cáo công khai tài chính hàng năm vào buổi họp Tổng kết năm học của khoa.

 

Chương V
HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Điều 14: Học bổng, khen thưởng và hỗ trợ sinh viên trong học tập

1. Về học bổng:

- Đối tượng hưởng học bổng: Là sinh viên đang học tập tại Khoa CNTT – Trường Đại học Quy Nhơn.

- Tiêu chí xét học bổng dựa trên các căn cứ sau đây:

+  Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó nỗ lực học tập;

+  Kết quả học tập, rèn luyện trong năm học: Có kết quả học tập tốt hơn học kỳ trước (nhưng không thuộc diện cảnh báo hay buộc thôi học);

+  Các thành tích khác (tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội, thi sinh viên giỏi ...)

- Số lượng: khoảng 5 – 10 sinh viên / năm

- Mức học bổng: 1.000.000 đồng / sinh viên / năm

- Thời gian trao học bổng: xét và trao học bổng 01 lần trong mỗi năm học (Trong chương trình “Gặp mặt tân sinh viên” hàng năm).

- Loại hình hỗ trợ: Thường niên

2. Về khen thưởng:

- Đối tượng được khen thưởng: Là sinh viên đang học tập tại Khoa CNTT – Trường Đại học Quy Nhơn.

- Tiêu chí xét khen thưởng và mức khen thưởng như sau:

+ Sinh viên có các thành tích đặc biệt nổi trội trong các kỳ thi Olympic Tin học, thi năng khiếu Tin học cấp thành phố, quốc gia...: 1.000.000 đồng / giải

+ Sinh viên có thành tích tốt trong Nghiên cứu khoa học, cụ thể 3 đề tài nghiên cứu đạt giải cấp khoa:

          * 1 giải nhất:           1.000.000 đồng / đề tài

          * 1 giải nhì:               700.000 đồng / đề tài

          * 1 giải ba:                500.000 đồng / đề tài

- Thời gian trao tặng khen thưởng: xét và trao tiền thưởng 01 lần trong mỗi năm học (Trong chương trình “Gặp mặt tân sinh viên” hoặc chương trình “Tri ân Thầy Cô 20/11” hàng năm).

- Loại hình hỗ trợ: Thường niên

3. Về hỗ trợ sinh viên trong học tập

- Đối tượng được hỗ trợ: Là sinh viên đang học tập tại Khoa CNTT – Trường Đại học Quy Nhơn.

- Tiêu chí xét và mức hỗ trợ theo từng trường hợp cụ thể như:

          + Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo,…: 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng / sinh viên.

          + Sinh viên nghèo có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn: 1.000.000 đồng  - 3.000.000 đồng / sinh viên.

- Thời gian hỗ trợ: xét và hỗ trợ ngay tại thời điểm phát sinh các đối tượng cần hỗ trợ.

- Loại hình hỗ trợ: Phát sinh

4. Về việc sinh viên mượn có kỳ hạn trong chi phí học tập

- Đối tượng được hỗ trợ: Là sinh viên đang học tập tại Khoa CNTT – Trường Đại học Quy Nhơn.

- Tiêu chí xét mượn: Sinh viên chưa có tiền để kịp nộp học phí trước kỳ thi.

- Số tiền cho mượn: Tương ứng với Học phí học kỳ đó do Nhà trường quy định.

- Thời hạn sinh viên phải hoàn tiền: tối đa 1 học kỳ kể từ ngày mượn tiền.

- Loại hình hỗ trợ: phát sinh

Điều 15: Thủ tục và qui trình xét học bổng, khen thưởng và hỗ trợ cho sinh viên

1. Thủ tục và điều kiện xét

a. Đối với loại hình thường niên:(học bổng và khen thưởng) (mục 1 và mục 2 – Điều 14)

- Căn cứ vào kết quả học tập và điểm rèn luyện cuối năm của sinh viên và quá trình phấn đấu của sinh viên.

- Được sự bình chọn và giới thiệu của Cố vấn học tập và tập thể lớp sinh hoạt của sinh viên đó

b. Đối với loại hình phát sinh:(Mục 3 – Điều 14)

- Sinh viên phải có đơn xin xét hỗ trợ.

- Được Cố vấn học tập và tập thể lớp sinh hoạt của sinh viên đó xác nhận.

c. Đối với trường hợp mượn tạm:(Mục 4 – Điều 14)

          - Sinh viên phải có đơn xin mượn tiền Học phí.

          - Giấy thông báo số tiền Học phí phải nộp của Nhà trường trong học kỳ đó.

          - Được Cố vấn học tập và tập thể lớp sinh hoạt của sinh viên đó xác nhận.

          - Đơn cam kết sử dụng tiền mượn vào việc nộp Học phí và hoàn tiền cho đúng quy định. Lưu ý, phải có xác nhận của phụ huynh (mẫu xác nhận trên trang web khoa) và phụ huynh cam kết trả nợ thay sinh viên nếu đến hạn mà sinh viên chưa trả nợ.

2. Quy trình xét

          Tổ điều hành tiến hành xét học bổng, khen thưởng và hỗ trợ cho sinh viên theo trình sau:

-        Nhận đơn xét của sinh viên.

-        Căn cứ vào Quy chế của Quỹ khuyến học để xét đề nghị hỗ trợ.

-        Giới thiệu và đề nghị Ban chủ nhiệm khoa xem xét hỗ trợ.

-        Trao gửi trực tiếp số tiền hỗ trợ cho sinh viên nếu được Ban chủ nhiệm khoa đồng ý.

Điều 16: Địa điểm liên hệ và Tài khoản đóng góp tiền ủng hộ Quỹ

1. Địa điểm liên hệ

          Văn phòng khoa Công nghệ thông tin

          Tầng 1 – Dãy nhà làm việc 4 tầng trường Đại học Quy Nhơn

          170 An Dương Vương – TP. Quy Nhơn – Bình Định

          Số điện thoại: 056. 3646072

2. Tài khoản của Quỹ khuyến học

          Chủ tài khoản: Trần Thiên Thành

          Số tài khoản: 58010001063989

          Ngân hàng: BIDV Bình Định

 

Chương VII
TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ

Điều 17: Tuyên truyền quảng bá

Tổ điều hành Quỹ khuyến học có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng các thông tin về Hội khuyến học tới các đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân để mọi người tham gia đóng góp, xây dựng và ủng hộ Quỹ khuyến học ngày càng lớn mạnh.

Tổ điều hành Quỹ khuyến học thiết lập kênh thông tin thông qua website của Khoa và lập Fanpage trên Facebook về Quỹ khuyến học của khoa CNTT. Tổ điều hành có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin để cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên, phụ huynh sinh viên và sinh viên trong Khoa, Trường cũng như tất cả mọi người trong và ngoài nước biết về các hoạt động của Quỹ khuyến học.

Chương VIII
 VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 18: Việc sửa đổi quy chế hoạt động của quỹ

Quy chế hoạt động của Quỹ khuyến học khoa CNTT sẽ được xem xét và sửa đổi lại hàng năm để điều chỉnh những thiếu sót và cập nhật theo từng năm cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Quỹ.

 

                                                            Bình Định, ngày  30  tháng 11  năm 2016

TRƯỞNG KHOA                                    TỔ ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC

 

 

                                        Trần Thiên Thành                                        Lê Thị Kim Nga