Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Hội thảo quốc gia lần thứ 20 “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông”